RYAN MARSH

SOCIAL LANDSCAPE

The Stairs: May 5 - June 16 2018/Mai 5 - 16 Mehefin 2018

Ryan Marsh is a photographer based in the Llansteffan area. His practice focuses on the human altered landscape. He started exploring this subject when studying BA (Hons) Photojournalism at the University of Wales Trinity Saint David from 2011-2014. In 2014, Ryan further developed his interest at UWTSD when studying MA Contemporary Dialogues- Photography from which he graduated in 2017.

The human altered landscape is a concept that can be categorised within the broader genre of social landscape photography which portrays how human beings interact with the land. Ryan’s practice works with this idea by depicting a truthful interpretation of the landscape compared to more stereotypical picturesque images. Subjects such as buildings, telegraph poles, car parks are intentionally left in and become the focus of Ryan’s pictures. These are usually presented as quite small within the frame for subtlety, to draw the viewer into the work and to show humanity’s place within the overall landscape.

Ryan uses a 1940’s large format camera to compose his images with consideration. By slowing down the photographic process, not only is he contemplating what to include in the picture, but also to bring a sense of human rationality to a potentially chaotic nature. This is supported by the use of framing devices such as the rule of thirds and leading lines.

Recently, Ryan has been working within the grid reference system of the Ordnance Survey map to further focus his practice. He makes one photograph per grid reference square of a chosen area to create a topographical survey. Specifically, this is also to comment upon the map as a means for people to rationalise, categorise and control the land.

Ryan is influenced by the New Topographics photographers and how their pictures depict human encroachment on the landscape while mapping non-places. From this group are the typologies of Bernd and Hilla Becher that have proven particularly influential with their classifications of industrial edifices. Andreas Gursky has also inspired Ryan with his photographs of humanity being dwarfed by landscapes. Another significant inspiration was from Mark Power’s 26 Different Endings project which made a photographic survey with a mapping system possible.

The work in this exhibition is focused in the Brecon Beacons and shows how Ryan’s practice has developed over time. He has progressed from simply recording human evidence within the landscape to creating subtle pictures with established rules and eventually taking inspiration from the OS map.

Ryan is currently continuing his practice in the Llansteffan area.

Mae Ryan Marsh yn ffotograffydd yn ardal Llansteffan. Mae ei ymarfer yn canolbwyntio ar y dirwedd ddiwygiedig ddynol. Dechreuodd ymchwilio i'r pwnc hwn wrth astudio BA (Anrh) Ffotograffoniaethyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o 2011-2014. Yn 2014, datblygodd Ryan ei ddiddordeb ymhellach yn UWTSD wrth astudio Dialogau Cyfoes MA- Ffotograffiaeth lle graddiodd yn 2017.

 Mae'r tirlun newid dynol yn gysyniad y gellir ei gategoreiddio o fewn y genre ehangach o ffotograffiaeth tirlun cymdeithasol sy'n portreadu sut mae bodau dynol yn rhyngweithio â'r tir. Mae arfer Ryan yn gweithio gyda'r syniad hwn trwy ddangos dehongliad gwirioneddol o'r dirwedd o'i gymharu â delweddau mwy darluniadol ystrydebol.

Mae pynciau fel adeiladau, polion telegraff, meysydd parcio yn cael eu gadael yn fwriadol ac yn dod yn ffocws lluniau Ryan. Fe'u cyflwynir fel arfer yn eithaf bach o fewn y ffrâm ar gyfer cynnil, i dynnu'r gwyliwr i'r gwaith ac i ddangos lle dynoliaeth o fewn y dirwedd gyffredinol.  

Mae Ryan yn defnyddio camera fformat mawr 1940 i gyfansoddi ei ddelweddau gydag ystyriaeth. Drwy arafu'r broses ffotograffig, nid yn unig y mae'n ystyried beth i'w gynnwys yn y llun, ond hefyd i ddod â synnwyr o resymoldeb dynol i natur a allai fod yn anhrefnus. Cefnogir hyn gan ddefnyddio dyfeisiau fframio megis rheol y trydydd a llinellau blaenllaw.  

Yn ddiweddar, mae Ryan wedi bod yn gweithio o fewn system cyfeirnod grid y map Arolwg Ordnans i ganolbwyntio ymhellach ei ymarfer. Mae'n gwneud un llun fesul sgwâr cyfeirnod grid o ardal a ddewiswyd i greu arolwg topograffig. Yn benodol, mae hyn hefyd i roi sylwadau ar y map fel ffordd i bobl resymoli, categoreiddio a rheoli'r tir.  

Dylanwadir ar Ryan gan y ffotograffwyr Topograffeg Newydd a sut mae eu lluniau yn darlunio ymlediad dynol ar y dirwedd wrth fapio nad ydynt yn lleoedd. O'r grŵp hwn mae teipolegau Bernd a Hilla Becher sydd wedi profi'n arbennig o ddylanwadol gyda'u dosbarthiadau o adeiladau diwydiannol. Mae Andreas Gursky hefyd wedi ysbrydoli Ryan gyda'i ffotograffau o ddynoliaeth yn cael ei daflu gan dirweddau.

Ysbrydoliaeth arwyddocaol arall oedd gan Mark Power, sef 26 o Ddatblygiadau Diffiniol, a oedd yn gwneud arolwg ffotograffig gyda system fapio bosibl.  Mae'r gwaith yn yr arddangosfa hon yn canolbwyntio ym Mannau Brycheiniog ac mae'n dangos sut mae arfer Ryan wedi datblygu dros amser. Mae wedi symud ymlaen o gofnodi tystiolaeth ddynol yn y tirlun yn syml i greu lluniau cynnil gyda rheolau sefydledig ac yn y pen draw yn ysbrydoli map yr AO.  Ar hyn o bryd mae Ryan yn parhau