Artist in Residence Vacancy

Comment

Artist in Residence Vacancy

2015-02-19 14.11.03.jpg

Are you looking for a space to be creative? Would you like to work in Oriel Q for a day? A week? A month?

We now have a light, airy and spacious area purpose-designed for Artists and Creatives to come work in for a while. We hope the opportunity will be a chance to reflect, develop, create, interact with the public and other artists.

Are you interested? Please contact Lynne on 01834 869454 or info@orielqnarberth.com 


Comment

Ainsley Hillard; Sian Lewis; Alastair Duncan

Comment

Ainsley Hillard; Sian Lewis; Alastair Duncan

The 13th October 2017 saw a wonderful evening here at Oriel Q with the opening of not one but three exhibitions, with Ainsley Hillard showing in the Main Gallery, Sian Lewis showing in Oriel Fach 1, Alastair Duncan showing in Oriel Fach 2 plus David Street's exhibition continuing on The Stairs. 

Lynne, Ainsley and Sian.png
ghosts in the gallery.png
ainsley hillard and friend.png
diana and the picture.png

Exhibiting nationally and internationally Ainsley Hillard's research investigates the physical and metaphorical construction of cloth and its relation to body, memory and space. Exploring a range of media, Ainsley combines traditional weaving with audio-visual technologies, print and photography to create site-specific installations. This exhibition features a new body of Ainsley's work that includes a series of tapestries, jacquard weaves and hand embroidery. 

ainsley hillard textures of light 2.png

 

Sian Lewis’ work shows a merging dialogue between life drawing, sculpture and video in a matrix of colour, layer and light.

sian lewis projection piece.png

 

Alastair Duncan’s work with tapestry weaving and barbed wire combine themes of conflict, identity and memory, which includes internal discord as well as external or political disagreement.

alastair duncan past tense.png

 

The excellent photographs by David Street are on the stairs and depict some unusual angles of familiar subjects .

These exhibitions will show until November 18 2017 and repeat visits may be a must to appreciate the talent on display.

Photo Credit: David Street

Comment

CALL OUT: Winter Open & Raffle 2017

CALL OUT: Winter Open & Raffle 2017

Oriel Q: Open Call...

We are very excited to announce that the annual Winter Open Exhibition returns for 2017 and we would like to extend an invite to artists for submissions to the show.  All ages and abilities very welcome, the work can be any media and content, with a maximum of 3 entries per person at £5 per entry. This fee will be waived if you are a current member of the Friends of Oriel Q. Entry forms are available at Oriel Q or to download below. 

Please note that all 2D work must be mirror-plated and in a suitable frame. Clip-frames are not accepted and the work is shown at the discretion of the gallery manager/curator and please ensure work is submitted by 18th November 2017. 


Winter Exhibition RAFFLE...

As you may know, the Friends of Oriel Q have worked tirelessly each year to raise funds to help keep Oriel Q open. This year, the Friends would like to bring back the Christmas Art Raffle but we cannot do it without the extreme generosity of our supporters.

In the Gallery, we have a number of small blank canvases and we are asking artists and friends to take a canvas and create a piece of work that they are happy to donate as a raffle prize. Raffle tickets will be sold for £5 with all proceeds going towards Oriel Q. The Raffle will be drawn on the Saturday 23rd December 2017 - come join us for a mince pie!

If you would like to donate a piece of work to the Raffle, canvases are available from Oriel Q (if needed), once again any medium and content is welcome. We thank you in advance for your support.


For more information on the exhibition, raffle or on how to become a Friend of Oriel Q, please contact us at;

info@orielqnarberth.com

01834 869454

Thank you! We really look forward to seeing your work...

Sarah Rhys: Exploring salt rituals

Sarah Rhys: Exploring salt rituals

On 2nd September 2017, as part of the Salt Sea Coal Tree exhibition at Oriel Q,  Sarah Rhys delivered a fascinating performance exploring a local salt ritual conducted until very recently, whereby a 'sin-eater' would be invited in to the home of the newly deceased by their grieving relatives and paid to consume the sins of their departed loved one.

Below are some images taken during the performance showing how the deceased would be wrapped in a shroud and have the salt covered with bread laid upon their chest.The belief was that the salt would draw up all the sins into the bread which was then eaten by the sin eater

Sarah said;

"I found the sin eating performative situation really interesting in that once people were alone in the space with the corpse/ body they felt very connected to the corpse. Apparently one person sang, one wept, one was praying out loud and several actually ate the bread and another dipped her finger in the salt and tasted it.

It gave rise to involved conversations afterwards."


Ar 2 Medi 2017, fel rhan o arddangosfa Glo'r Goed Môr Halen yn Oriel Q, cyflwynodd Sarah Rhys berfformiad diddorol gan archwilio defod halen leol a gynhaliwyd tan yn ddiweddar, lle byddai 'bwytawr siwgr' yn cael ei wahodd i gartref y eu perthnasau sy'n galaru newydd a'u marw a'u talu i ddefnyddio pechodau eu hanwyliaid cariad un.

Isod mae rhai delweddau a gymerwyd yn ystod y perfformiad yn dangos sut y byddai'r ymadawedig yn cael ei lapio mewn gwregys ac y byddai'r halen wedi'i orchuddio â bara wedi'i osod ar eu brest. Y gred oedd y byddai'r halen yn llunio'r holl bechodau yn y bara a gafodd ei fwyta wedyn y bwytai pechod Dywedodd

Sarah;

"Dwi'n canfod bod y pechod yn bwyta sefyllfa berfformiadol yn ddiddorol iawn pan oedd pobl ar eu pennau eu hunain yn y gofod gyda'r corff / corff yn teimlo eu bod yn gysylltiedig iawn â'r corff. Mae'n debyg bod un person yn canu, roedd yn un yn wyllt, roedd un yn gweddïo'n uchel ac roedd sawl un yn bwyta'r tynnodd bara ac un arall ei bys yn yr halen a'i flasu.

Fe wnaeth hyn arwain at sgyrsiau cysylltiedig wedi hynny. "


FullSizeRender.jpg

For more information on this show, please see our website HERE

Am ragor o wybodaeth am y sioe hon, ewch i'n gwefan YMA

 

For more information about Sarah and to see more of her work, please visit her website/

Am ragor o wybodaeth am Sarah ac i weld mwy o'i gwaith, ewch i ei gwefan HERE/YMA

Artist in Residence: Patricia McParlin

Rich Seam

Patricia McParlin, is an award winning British artist who lives and works in Wales. She studied at The University of Wales and The West Wales School of the Arts. Primarily a painter, she has also worked as a musician, writer and theatre practitioner. Her work shows this cross-disciplinary influence, encompassing film, installation, sculpture and performance art.

"I am interested in the power art has to transgress boundaries. It can be in, (at least), two places at once; inner and outer, real and imagined, present and past. 

It offers an instant synthesis of thought and emotion, challenging divisions between what is seen and imagined, observed and remembered. An expression both literal and metaphorical in the same moment.

I partly see my art as a form of visual poetic, or static music….the impulse to transform…to harmonise discords…walking the line in-between beauty and brutality…the bitter sweet…

I am currently concerned with the physicality of painting; colour, form, space, texture and the alchemy that can arise from a response to materials."

Patricia is currently Artist in Residence here at Oriel Q until Saturday 30 September. Please do come along and chat with Patricia about her techniques, work and professional practice.Mae Patricia McParlin, yn arlunydd Prydeinig sy'n ennill gwobrau sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Astudiodd ym Mhrifysgol Cymru ac Ysgol y Celfyddydau Gorllewin Cymru. Yn bennaf yn arlunydd, mae hi hefyd wedi gweithio fel ymarferydd cerddor, ysgrifennwr a theatr. Mae ei gwaith yn dangos y dylanwad traws-ddisgyblaethol hwn, yn cwmpasu ffilm, gosodiad, cerflunwaith a chelf berfformio.

"Mae gennyf ddiddordeb yn y pŵer celf i droseddu ffiniau. Gall fod yn (o leiaf), dau le ar yr un pryd; mewnol ac allanol, go iawn a dychmygol, yn bresennol ac yn y gorffennol.

Mae'n cynnig synthesis ar unwaith o feddwl ac emosiwn, herio rhaniadau rhwng yr hyn a welir a dychmygu, ei arsylwi a'i gofio. Mynegiant yn llythrennol ac yn gyffwrdd yn yr un funud.

Rwy'n gweld fy ngherf yn rhannol fel ffurf o gerddoriaeth farddonol weledol neu sefydlog ... yr ymgais i drawsnewid ... i gysoni gwrthdaro ... cerdded y harddwch rhwng y harddwch a'r brwdfrydedd ... y melys chwerw ...

Ar hyn o bryd yr wyf yn pryderu am ffisegolrwydd peintio; lliw, ffurf, gofod, gwead a'r alchemi a all godi o ymateb i ddeunyddiau. "

Ar hyn o bryd mae Patricia yn Artist Preswyl yma yn Oriel Q tan ddydd Sadwrn 30 Medi. Dewch draw i sgwrsio â Patricia am ei thechnegau, ei gwaith ac ymarfer proffesiynol.

Comment

John Selway: Peter Pan and Other Narrative Stories

The opening of John Selway's show by Clive Hicks Jenkins was a great success at Oriel Q on Saturday (09-09/2017). With thanks to David Street, who is also showing at Oriel Q, for these wonderful photos.

Clive Hicks Jenkins opened the exhibition with an interesting talk about the dark side of
J. M. Barrie's book Peter Pan. He also commented on how well respected John Selway is with so many other artists and well known people at the opening. 


In Oriel Fach, the limited edition prints from John's use of the Auto Pro Draw App on a Samsung tablet give us an insight into how well new technology can be used in artist's hands.


Roedd agor sioe John Selway gan Clive Hicks Jenkins yn llwyddiant ysgubol yn Oriel Q ddydd Sadwrn (09-09 / 2017). Gyda diolch i David Street, sydd hefyd yn dangos yn Oriel Q, am y lluniau gwych hyn.

Agorodd Clive Hicks Jenkins yr arddangosfa gyda sgwrs ddiddorol am ochr dywyll Aberystwyth Llyfr J. M. Barrie Peter Pan. Dywedodd hefyd am ba mor dda y mae John Selway wedi'i barch â chynifer o artistiaid eraill a phobl adnabyddus yn yr agoriad.

Yn Oriel Fach, mae'r printiadau cyfyngedig o ddefnydd John o'r App Auto Draw Draw ar dabled Samsung yn rhoi cipolwg inni ar ba mor dda y gellir defnyddio technoleg newydd yn nwylo'r artist.

Peter Wakelin, Clive Hicks Jenkins and Lee Phillips.png
Opening John Selway.png
John Selway.png
Opening J Selawy.png
opening JS.png
Jack- Clive Hicks Jenkins dog.png
paintings.png
clive behind a door.png
jack and clive.png
black and white prints.png

Comment

Comment

Welcome to our BRAND NEW Website! - Croeso i'n gwefan BRAND NEWYDD!

Hello and a warm welcome to all

We have been working hard here at Oriel Q over the past few months with lots of new and exciting activity. We have updated our website significantly - what do you think? All feedback very welcome as we want our new website to be as helpful and interactive as possible!

Have you heard? We now LiveStream our popular talks and other exciting sessions via the Oriel Q Facebook page! Why not check it out HERE

While we were at it, we changed our email address to info@orielqnarberth.com - far easier to remember so please change your address books (though the old email will still be in use for the meanwhile).

Keep your eyes peeled here and on our Facebook page as we will be blogging regularly about all the various activities at Oriel Q, and we will most certainly be sharing a few videos too!


Helo a chroeso cynnes i bawb


Rydym wedi bod yn gweithio'n galed yma yn Oriel Q dros y misoedd diwethaf gyda llawer o weithgaredd newydd a chyffrous. Rydym wedi diweddaru'n gwefan yn sylweddol - beth ydych chi'n ei feddwl? Mae croeso mawr i bob adborth gan ein bod am i'n gwefan newydd fod mor ddefnyddiol a rhyngweithiol â phosibl!


Ydych chi wedi clywed? Rydym yn awr yn LiveStream ein sgyrsiau poblogaidd a sesiynau cyffrous eraill trwy dudalen Oriel Q Facebook! Beth am ei wirio YMA

Tra'r oeddem ynddo, newidiwyd ein cyfeiriad e-bost at info@orielqnarberth.com - yn llawer haws i'w gofio felly newidwch eich llyfrau cyfeiriad (er y bydd yr hen e-bost yn dal i gael ei ddefnyddio ar gyfer y cyfamser).

Cadwch eich llygaid i lawr yma ac ar ein tudalen Facebook gan y byddwn yn blogio yn rheolaidd am yr holl weithgareddau amrywiol yn Oriel Q, ac yn sicr byddwn yn rhannu ychydig o fideos hefyd!

 

 

 

Comment